Wat is Emoverder, brug tussen ik en wij?

Emoverder is sinds 2009 een centrum voor coaching, counseling , onderzoek en therapie en levert zijn deskundigheid op het gebied van behoeften, duurzame ontwikkeling en mentaliteitsverandering van de mensen die komen uit of leven in de Sub-Sahara, en op het gebied van psychosociale problemen en van psychische stoornissen. De Emoverder visie is gericht op een genuanceerde denkwijze vanuit twee denkwerelden: het westerse denken en het Afrikaanse denken. Het bevorderen van de wisselwerkingen in de verwachtingen vanuit deze optiek schept de continuïteit in verschillende processen waarin men in staat is de behoefte te zien om te veranderen.

Voor wie?

Emoverder, brug tussen ik en wij, is er voor organisaties die zich professioneel bezighouden met integratie, geestelijke gezondheidszorg, opvoeding, onderwijs en werken voor de doelgroep migranten in België en in Nederland.
Emoverder is er ook voor internationale gezondheidsorganisaties en overheidsinstanties gericht op het Afrikaanse continent, die zich bezighouden met de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, mentaliteitsverandering en veiligheid. Emoverder biedt haar kennis en ervaring aan om de missie van de organisaties en instellingen naar duurzame resultaten te leiden.

 • Binnen het opvangcentrum in Deinze voor niet- begeleide minderjarige jongeren merkten we met verschillende begeleiders op dat de jongeren moeite hadden met de verschillen tussen België en hun thuisland. Dit uitte zich in onbeleefd, weinig respectvol en soms grensoverschrijdend gedrag. Grenzen… Een heel moeilijk concept voor pubers op zich, zeker wanneer ze daarnaast nog terechtkomen in een volledig andere leefstijl dan waarin ze zijn opgegroeid. We kwamen via Leen Titeca terecht bij Francis Mwami. De manier waarop hij sprak over hoe hij werkt met jongeren sprak ons onmiddellijk aan. We kozen er voor om 5 sessies in te plannen, omdat wie niet konden inschatten hoe lang de jongeren bij ons zouden verblijven. De thema’s waren veiligheid en respect, respectvol woordengebruik, functie van de regels, omgaan met boosheid, identiteit en cultuur en tot slot verlies en rouw. Thema’s die toch wel dagelijks aan bod kwamen met onze jongeren. De sessies van Francis waren een positieve ervaring voor ons en onze samenwerking met de jongeren. Respect werd bijvoorbeeld soms bewust benoemt. Daarnaast merkten we ook dat onze jongeren stilaan maar een weg vonden binnen de levensstijl in België. Francis ging op een hele goede en correcte manier om met de jongeren. Ze hadden heel veel respect voor hem en op die manier namen ze ook de waarden en normen die hij aanbracht over. De jongeren leerden veel bij over de manier waarop ze zich correct kunnen gedragen en over hoe ze aan zichzelf kunnen werken. Het attest dat ze op het einde van de sessies kregen, gaf velen wel een tevreden gevoel over wat ze bereikt hadden. De feedback die ik nadien kreeg van Francis over de jongeren, gaf een concretisering van wat wij soms observeerden bij de jongeren. Het gaf handvaten om verder aan te slag te gaan en vooral om aan hun opvolgcentra mee te geven. Individuele therapie is niet vanzelfsprekend met niet-begeleide minderjarig vluchtelingen. Dankzij Francis hebben ze op een andere manier toch aan hun eigen groei gewerkt.

  -- opvangcentrum Deinze

Recente foto's

Wat kan Emoverder u bieden?

 • Welkom bij Emoverder
 • Emoverder
 • Verantwoording
 • Therapeutische benadering
 • ZEMOS-CUMP methode
 • Waarom Emoverder
 • Voor wie?
 • Diensten
 • Oprichter Emoverder
 • Praktische informatie
 • Contact
 • Referenties
Welkom op de website van Emoverder, brug tussen ik en wij, het centrum voor coaching, counseling, onderzoek en therapie. De Emoverder visie is gericht op een genuanceerde denkwijze vanuit twee denkwerelden: het westerse denken en het Afrikaanse denken.
Emoverder is sinds 2009 een centrum voor coaching, counseling , onderzoek en therapie en levert zijn deskundigheid op het gebied van behoeften, duurzame ontwikkeling en mentaliteitsverandering van de mensen die komen uit of leven in de Sub-Sahara, en op het gebied van psychosociale problemen en van psychische stoornissen. De Emoverder visie is gericht op een genuanceerde denkwijze vanuit twee denkwerelden: het westerse denken en het Afrikaanse denken. Het bevorderen van de wisselwerkingen in de verwachtingen vanuit deze optiek schept de continuïteit in verschillende processen waarin men in staat is de behoefte te zien om te veranderen.

Emoverder, brug tussen ik en wij, is er voor organisaties die zich professioneel bezighouden met integratie, geestelijke gezondheidszorg, opvoeding, onderwijs en werken voor de doelgroep migranten in België en in Nederland.

Emoverder is er ook voor internationale gezondheidsorganisaties en overheidsinstanties gericht op het Afrikaanse continent, die zich bezighouden met de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, mentaliteitsverandering en veiligheid. Emoverder biedt haar kennis en ervaring aan om de missie van de organisaties en instellingen naar duurzame resultaten te leiden.
Aan de hand van het onderzoek “ingeklemd tussen twee denkwerelden” en praktijkervaringen heeft Emoverder de ZEMOS-CUMP methode ontwikkeld:

“Mijn onderzoek is een innovatieve en constructieve bijdrage aan de aanpak van psychische en psychosociale problemen bij migranten uit de Sub- Sahara die hier in de westerse wereld verblijven en bij de Afrikaanse bevolking op het continent. Door mijn onderzoek en het benaderen van psychische en psychosociale problemen door de PMT methodiek en het uitnodigen van de cliënt via het LECS (lichamelijk, emotioneel, cognitief en sociaal functioneren) in combinatie met de ZEMOS methode, gericht op eigen socialisatie en op de levensgebieden zelfstandigheid, emotie, motivatie, oplossingsgericht en sociaalgericht, laat ik hulpvragers en hulpverleners ontdekken door middel van een heldere beschrijving hoe psychische stoornissen en psychosociale problemen bij immigranten uit Afrika, voornamelijk afkomstig uit het Sub- Sahara gebied, sneller herkend kunnen worden. Psychische stoornissen en psychosociale problemen zijn van alle tijden en bij elke bevolking aanwezig, maar de opvattingen hierover zijn verschillend, afhankelijk van de cultuurelementen en van de eigen socialisatie. Afrika en West- Europa hebben verschillende visies op ziektebeelden en op de therapie, en er zijn specifieke levensgebieden waarop mensen gemakkelijk aangesproken kunnen worden om een wederzijds vertrouwen te kunnen bouwen tussen mensen uit twee verschillende denkwerelden.

De scriptie met als titel: “Psychomotorische therapie en het herkennen van psychische stoornissen en psychosociale problemen bij immigranten uit Afrika” levert een bijdrage aan een wisselwerking in de verwachtingen tussen de hulpverlener en of sociale dienstverlener en cliënten. Vanuit het Afrikaanse hiërarchische perspectief zijn er altijd bewuste en onbewuste sociale codes die worden verwoord door naamsbetekenis, spreekwoorden, gezegden en rituelen. Deze codes zetten mensen vast in het denken, voelen en handelen en in die zin wordt de interactie buiten de socialisatie context moeizaam, en in het geval dat een probleem is , wordt het erg lastig om een duurzame oplossing te vinden. Hierdoor wordt het moeilijk om eigen denk- voel –en handelspatroon waar te nemen en betekenis te verlenen. Deze scriptie geeft een antwoord op deze problemen door het scheppen van inzicht, uitzicht en doorzicht in de eigen continuïteit in het denken, voelen en handelen. De benadering die hierin ontwikkeld wordt is een concrete methode om het ingewikkelde communicatieprobleem te verhelderen. Psychomotorische therapie in combinatie met het LECS en aangevuld met de ZEMOS methode is nieuw, effectiever en efficiënter en kan ingezet worden voor het herkennen van psychische stoornissen en psychosociale problemen bij immigranten uit Afrika en vervolgens de behandeling bevorderen. De ontwikkelde methode is niet alleen voor psychomotorische therapeuten, maar ook voor huisartsen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, coaches, maatschappelijk werkers en andere geïnteresseerden zoals asielzoekersopvangcentra, internationale hulpverleners, scholen, maatschappelijke organisaties, zowel hier in Europa als in Afrika.” ( Francis Mwami, 2012)
Voor alle diensten gebruikt Emoverder een eigen ontwikkelde methode, de zogenaamde ZEMOS- CUMP: Zelfstandigheid, Emotie, Motivatie, Oplossingsgericht en Sociaalgericht. CUMP staat voor Cultuur, Mentaliteitsverandering en actieve Participatie.

De ZEMOS-CUMP methode is een leidmotief en biedt indelingscriteria voor een effectiever veranderingsproces tot een nieuwe culturele identiteit, nieuw burgerschap en een duurzame participatie van de Afrikanen in het hier, nu en daar. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden volgens de indelingscriteria van Zemos: Zelfstandigheid, Emotie, Motivatie, Oplossinggericht en Sociaalgericht biedt de kans tot het gewenste denken, voelen en handelen en schept eigen referentiekaders. CUMP is nadrukkelijk een systemische benadering en bevordert hierdoor de transfer van aangeleerde vaardigheden naar verschillende systemen: het micro, meso, intermeso en macrosysteem. CUMP is een instrument voor het ontdekken van eigen denk- voel- handel en wil patronen en deze te veranderen als het wenselijk is volgens het schema van mijn wereld van oplossingen vanuit de “Ik sterk”-beleving.

Voor meer informatie click hier:
De ZEMOS- CUMP methode is een functioneel instrument waarop mensen uit de Sub- Sahara kunnen worden aangesproken om het denken, voelen, handelen, willen te implementeren en in een proces te zetten voor een mentaliteitsverandering, een betere geestelijke gezondheid en duurzame ontwikkeling in alle situaties en het ontdekken van eigen talenten en eigen valkuilen: op het kantoor, op school, kerk, thuis, op de openbare weg, in de steden, in de dorpen, in de dalen en in de bergen.
De ZEMOS- CUMP is een instrument voor een proces dat leidt tot een doorbraak in het denken, voelen en handelen en willen en implementeren vanuit het westerse denken en Afrikaanse denken.

Getuigenis van een deelnemer:
Een deelnemer aan een deskundigheidsbevorderingstraining vertelt: In de training krijg je de kans om een beeld te kunnen maken: wie is je cliënt, je klant, je student, je collega of je businesspartner, wat zijn de denkwereld en de oplossingswereld die bij hem passen. Het biedt de mogelijkheid om je intuïtie te scherpen, en de wisselende ontevredenheden van het moment in kaart te brengen en de tools te ontvangen die nodig zijn om deze bespreekbaar te maken en duurzaam op te lossen.

U krijgt de sleutels voor onze ZEMOS CUMP methode en de elementen van Emoverder counseling en coachingsbenadering, de zogenaamde “mijn wereld van oplossingen” en hier word je verrast door sommige thema`s zoals: instanties, procedures, relatie, familie, opvoeding, hygiëne, geloof, seksualiteit, geld, werken, conflict hanteren, gelukkig zijn, lijden, etc.
Emoverder is innovatief en is inspirerend voor zeer diverse doelgroepen.
Emoverder heeft door eigen onderzoek en door praktijkervaring een geheel nieuwe methode, ZEMOS-CUMP, ontwikkeld.
Emoverder weet de perspectieven en de kracht in de mens aan te spreken en weet dit te vertalen en om te zetten naar een nieuw gedrag en naar een mentaliteitsverandering, zo blijkt uit de conclusie in het onderzoek getiteld: Ingeklemd tussen twee denkwerelden van Francis Mwami uit 2012.
Vanuit de eigen socialisatie wordt men gezet in de sterke Ik positie: “lichamelijk ik”, “emotioneel ik”, “cognitief ik”, en “sociaal ik”.

De Emoverder benadering betekent voor het individu, de organisatie en instelling: weten hoe mensen naar het probleem kijken is een doel bij alle therapeutische benaderingen en alle menselijke interacties, maar als er twee of meer denkwerelden en een virtuele wereld aanwezig zijn, is het niet altijd gemakkelijk om meteen vertrouwen te kunnen bouwen en dezelfde opvatting te hebben over het probleem.

Emoverder ruimt de barrières op die dit proces in de weg staan.
ZEMOS kan gebruikt worden als een instrument voor verandering. Het coacht mensen uit de Sub-Sahara tot bewustwording van de wereld waarin ze de wereld om zich heen interpreteren, de behoeften definiëren en de benodigde vaardigheden verwerven om te komen tot een verbeterd welzijn en duurzame participatie.
Voor hulpverleners en dienstverleners in Afrika en in Europa is ZEMOS-CUMP een instrument dat het taboe doorbreekt. Het is voor Sub- Sahara landen en ngo´s een goede en binnen bereik liggende therapie en een coachingsbenadering die ook niet heel veel zal kosten.
Emoverder is innovatief en is inspirerend voor zeer diverse doelgroepen.
Emoverder heeft door eigen onderzoek en door praktijkervaring een geheel nieuwe methode, ZEMOS-CUMP, ontwikkeld.
Emoverder weet de perspectieven en de kracht in de mens aan te spreken en weet dit te vertalen en om te zetten naar een nieuw gedrag en naar een mentaliteitsverandering, zo blijkt uit de conclusie in het onderzoek getiteld: Ingeklemd tussen twee denkwerelden van Francis Mwami uit 2012.
Vanuit de eigen socialisatie wordt men gezet in de sterke Ik positie: “lichamelijk ik”, “emotioneel ik”, “cognitief ik”, en “sociaal ik”.
De Emoverder benadering betekent voor het individu, de organisatie en instelling: weten hoe mensen naar het probleem kijken is een doel bij alle therapeutische benaderingen en alle menselijke interacties, maar als er twee of meer denkwerelden en een virtuele wereld aanwezig zijn, is het niet altijd gemakkelijk om meteen vertrouwen te kunnen bouwen en dezelfde opvatting te hebben over het probleem.

Emoverder ruimt de barrières op die dit proces in de weg staan.
ZEMOS kan gebruikt worden als een instrument voor verandering. Het coacht mensen uit de Sub-Sahara tot bewustwording van de wereld waarin ze de wereld om zich heen interpreteren, de behoeften definiëren en de benodigde vaardigheden verwerven om te komen tot een verbeterd welzijn en duurzame participatie.

Voor hulpverleners en dienstverleners in Afrika en in Europa is ZEMOS-CUMP een instrument dat het taboe doorbreekt. Het is voor Sub- Sahara landen en ngo´s een goede en binnen bereik liggende therapie en een coachingsbenadering die ook niet heel veel zal kosten.
De Zemos methode is geschikt voor verschillende doelgroepen: De ontwikkelde methode is niet alleen voor psychomotorische therapeuten, maar ook voor huisartsen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, coaches, maatschappelijk werkers en andere geïnteresseerden zoals asielzoekersopvangcentra, scholen, maatschappelijke organisaties, hulpverleners en dienstverleners in West-Europa en in Afrika, overheidsinstanties en instellingen in Afrika betrokken bij sociale economische ontwikkeling en participatie, geestelijke gezondheid, en de internationale humanitaire organisaties in Afrika, voor zowel lokale medewerkers als voor de experts voor en na uitzending.

De organisaties die binnen de doelgroep vallen kunnen bij Emoverder trainingen krijgen waarin technieken en kennis wordt aangereikt waarmee de diverse drempels, die een goede hulpverlening en dienstverlening en een goede persoonlijke ontwikkeling en coherente interactie in de weg staan, worden weggenomen. Individuen krijgen de sleutels van “mijn wereld van oplossingen” aangereikt.
Emoverder, brug tussen ik en wij biedt verschillende diensten en producten afhankelijk van de doelgroepen.
 • Instantie en instelling: deskundigheidsbevorderingstraining, workshops, seminars, inhuren van therapeut en trainer
 • Universiteiten en hogescholen: gastcollege geven over psychiatrische problemen en psychosociale thema´s die gericht zijn op cultuurverschillen in de vergeten dimensies en over psychomotorische therapie
 • Internationale organisaties: ondersteuning en training voor (zendings) werkers in Afrika
 • Afrikaanse organisaties: training voor mentaliteitsverandering, coaching voor persoonlijk management en bedrijfscoaching, grondige training voor zelfreflectie, intervisie en supervisie en doelgerichte communicatietraining
 • Uniformberoepen zoals politiekorpsen en militairen in Afrika: training in agressieregulatie, geweld en ethiek, cognitieve fitness en relaxatie, impulscontrole, therapie bij angst, depressie en PTSS
 • Migranten/vluchtelingen/asielzoekers: oriënterende training bij integratie, vaardigheidstraining bij aanpassingsproblematiek, bij emotionele verwaarlozing, bij opvoedingsproblemen, bij identiteitsconflicten, therapie bij aanpassingsstoornissen, PTSS, depressies, persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen
 • Geadopteerde jongeren en jonge allochtonen: training adolescente allochtonen met de cursus "Zekerheid of onzekerheid, wat is jouw keuze?”
 • Analfabete migranten: speciale training:`how to live in the modern society
Emoverder heeft ervaring vanuit verschillende denk- en referentiekaders vanuit Nederland, België en Afrika. Naast de ervaring in kinder- en jeugdpsychiatrie, dubbeldiagnose jeugdverslavingspsychiatrie, opvoeding, psychodiagnostiek, psychogeriatrie, heeft Francis Mwami, oprichter van Emoverder, de ZEMOS-CUMP methode ontwikkeld aan de hand van het onderzoek “Ingeklemd tussen twee denkwerelden. Psychomotorische therapie en het herkennen van psychische stoornissen en psychosociale problemen bij immigranten uit Afrika.” (Windesheim University of Applied Sciences, 2012, Zwolle, Nederland).

Francis Mwami is een ervaren psychomotorische therapeut met een internationaal diploma als psychomotorisch therapeut ( Windesheim University of Applied Sciences, 2008- 2012, Zwolle, Nederland. Hij heeft ook een licentiaat in lichamelijke opvoeding en sport, en publiceerde zijn onderzoek: Les activités physiques et sportives et le dévelopement harmonieux de l’enfant» (« De lichamelijke en sportieve activiteiten en de harmonieuze ontwikkeling van het kind» , Université du Burundi, 1991-1997.
Francis is ook gediplomeerd coach en counselor, psycho-educatie trainer, gecertificeerd voor competentiegericht werken met jongeren, trainer voor evidence-based toegepaste relaxatie, en actief in bijscholingstrainingen en workshops zowel in Nederland als in België.

Naast de Emoverder praktijk is Francis Mwami werkzaam als psychomotorische therapeut in een dynamische werksetting binnen Psychiatrisch Centrum Caritas vzw in Melle, België.
Francis Mwami is auteur van verschillende artikelen in Burundese media over preventie en behandeling van psychische en psychosociale problemen. Hij is ook een ervaren spreker en hulpverlener in transculturele psychiatrie.
https://www.ggzdrenthe.nl/wp-content/.../131017-Over-de-workshops.pdf
https://www.ggzdrenthe.nl/wp-content/.../131017-Over-de-sprekers1.pdf
Francis Mwami is een aanhanger van de cognitieve gedragstherapie. Hij werkt oplossingsgericht en zorgvuldig vanuit een organisatorisch en persoonlijk deskundigheidsoogpunt en put hierbij uit verschillende theoretische referentiekaders en modules.
Veel mensen zeggen over Francis Mwami: “Francis is een filosoof, een geboren psychotherapeut, een prettige coach en een trainer met een goed humeur”.
De behandeling kan plaatsvinden op de locatie PC Caritas binnen het revalidatiecentrum REVA, adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle, maar ook op school, in andere gebruikelijke praktijkruimtes, zelfs aan huis en op de locatie van de opdrachtgever.
Elke behandeling wordt gegeven in bloksessies, afhankelijk van de gehanteerde module.
Emoverder Brug Tussen Ik en Wij geeft de training en de therapie behalve in het Nederlands, Frans, Engels, en in andere talen als het nodig is.
Tarieven: Emoverder brug tussen ik en wij hanteert verschillende prijzen afhankelijk van de doelgroepen, de werksetting, en de modules.
Francis Mwami
Tel: +32 466272439
Postadres: Gaversesteenweg 497, 9820 Merelbeke, Belgie
Email info@emoverder.be
www.emoverder.be

Oprichter van Emoverder

Contactgegevens

Voor meer informatie:

Telefoon :

Email :

+32 466272439

info@emoverder.be

Adres : Gaversesteenweg 491

Postcode : 9820 Merelbeke