Tussen twee denkwerelden

Emoverder is sinds 2009 een centrum voor coaching, counseling , onderzoek en therapie en levert zijn deskundigheid op het gebied van behoeften, duurzame ontwikkeling en mentaliteitsverandering van de mensen die komen uit of leven in de Sub-Sahara, en op het gebied van psychosociale problemen en van psychische stoornissen. De Emoverder visie is gericht op een genuanceerde denkwijze vanuit twee denkwerelden: het westerse denken en het Afrikaanse denken. Het bevorderen van de wisselwerkingen in de verwachtingen vanuit deze optiek schept de continuïteit in verschillende processen waarin men in staat is de behoefte te zien om te veranderen.

Meer

Emoverder, brug tussen ik en wij, is er voor organisaties die zich professioneel bezighouden met integratie, geestelijke gezondheidszorg, opvoeding, onderwijs en werken voor de doelgroep migranten in België en in Nederland.

Emoverder is er ook voor internationale gezondheidsorganisaties en overheidsinstanties gericht op het Afrikaanse continent, die zich bezighouden met de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, mentaliteitsverandering en veiligheid. Emoverder biedt haar kennis en ervaring aan om de missie van de organisaties en instellingen naar duurzame resultaten te leiden.

Emoverder, brug tussen ik en wij biedt verschillende diensten en producten afhankelijk van de doelgroepen.

  • Instantie en instelling: coaching, deskundigheidsbevorderingstraining, workshops, seminars, inhuren van therapeut en trainer, teambuilding.
  • Universiteiten en hogescholen: gastcollege geven over psychiatrische problemen en psychosociale thema´s die gericht zijn op cultuurverschillen in de vergeten dimensies en over de visie op de therapie, instanties en procedures voor migranten
  • Internationale organisaties: ondersteuning en training voor (zendings) werkers in Afrika.
  • Afrikaanse organisaties: training voor mentaliteitsverandering, coaching voor persoonlijk management en bedrijfscoaching, grondige training voor zelfreflectie, intervisie en supervisie en doelgerichte communicatietraining.
  • Uniformberoepen zoals politiekorpsen en militairen in Afrika: training in agressieregulatie, geweld en ethiek, cognitieve fitness en relaxatie, impulscontrole, therapie bij angst, depressie en PTSS.
  • Migranten/vluchtelingen/asielzoekers: oriënterende training bij integratie, vaardigheidstraining bij aanpassingsproblematiek, bij emotionele verwaarlozing, bij opvoedingsproblemen, bij identiteitsconflicten, therapie bij aanpassingsstoornissen, PTSS, depressies, persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen, omgaan met instanties en procedures.
  • Geadopteerde jongeren en jonge allochtonen: training adolescente allochtonen met de cursus “Zekerheid of onzekerheid, wat is jouw keuze?”
  • Analfabete migranten: speciale training: “how to live in the modern society”

Methode ZEMOS-CUMP en het Schema mijn wereld van oplossingen

Emoverder heeft een nieuwe methode ontwikkeld, de zogenaamde ZEMOS-CUMP methode. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden volgens de indelingscriteria van het ZEMOS: Zelfstandigheid, Emotie, Motivatie, Oplossingsgerichtheid en Sociaalgerichtheid biedt de kans tot het gewenste denken, voelen en handelen en schept eigen referentiekaders. CUMP staat voor Cultuur, Mentaliteitsverandering en actieve participatie als een instrument voor het ontdekken van eigen denk- voel- handel en wil patronen en deze te veranderen als het wenselijk is volgens het schema van “mijn wereld van oplossingen”